امتیاز دهید :

قیمت مصوب جهانی

تمامی قیمتها به یورو هستند.

تاریخ اجرا ذرت جو کنجاله سویا دانه سویا فایل

شمال

جنوب

شمال

جنوب

شمال

جنوب

شمال جنوب
 1401/09/01  365

برزیل372

آرژانتین و سایر مبادی370

پاکستان335

350   408  -

آرژانتین590

برزیل595

-

برزیل715

آرژانتین704

کانادا 712

آمریکا712

آفریقای جنوبی 704

 دانلود
1401/05/22   375

آرژانتین375

برزیل395 

پاکستان 345

365   400

برزیل560

آرژانتین 550

 -

برزیل 746

کانادا746

آمریکا736

آفریقای جنوبی725

 دانلود
1401/04/29   365

برزیل380

آرژانتین380

360  399   -

برزیل363

آرژانتین360

 -

برزیل684

آرژانتین674

 دانلود
1401/03/25  355

برزیل 415

آرژانتین 410

حوزه دریای سیاه390

355  425   -

برزیل548

آرژانتین 545

 برزیل732

آرژانتین723

 دانلود
1401/02/11  350 

برزیل410

آرژانتین398

حوزه دریای سیاه 390

 330 420  520 

برزیل569

آرژانتین567

 672

برزیل 725

آرژانتین716

 دانلود
1401/01/14  319 

برزیل405

آرژانتین403

دریای بالتیک و سایر مبادی400

320   459

برزیل595

آرژانتین575

 662  698 دانلود 
1400/12/16 315 

برزیل372

آرژانتین365

320   -

برزیل 570

آرژانتین 560

 -  692  دانلود
1400/12/11  دریای خزر292 

اوکراین 316

برزیل 320

297  350   -

برزیل560

آرژانتین550

650  650  دانلود 
1400/11/25  دریای خزر 292 

اوکراین 316

برزیل 320

دریای خزر 295  321 

برزیل 545

آرژانتین 540

 - 637   دانلود
1400/10/11  دریای خزر  292 

اکراین   312

برزیل       318

دریای خزر   292  315  -

آرژانتین 430

برزیل    444

 550

 

550

 دانلود
1400/08/02 روسیه 286

اکراین روسیه از جنوب 310

برزیل 317

روسیه 274

دریای سیاه 300

برزیل 312

-

آرژانتین 430

برزیل 448

555 555 دانلود
1400/04/23 روسیه 274

برزیل 302

اوکراین294

روسیه 228

فرانسه 257

آلمان 251

 -

برزیل 466

آرژانتین 444

برزیل 563

آرژانتین 546

دانلود 
 1400/02/27 255

اوکراین 300

برزیل 319

235  273 - برزیل 484   - برزیل 576   دانلود
1400/02/08  255 290 235 264  - 464  - 563 دانلود