امتیاز دهید :

قیمت مصوب جهانی

تمامی قیمتها به یورو هستند.

تاریخ اجرا ذرت جو کنجاله سویا دانه سویا فایل

شمال

جنوب

شمال

جنوب

شمال

جنوب

شمال جنوب
 1401/11/26 روسیه 350 

برزیل355

آرژانتین352

رومانی، صربستان

ترکیه، مولداوی و اوکراین 350

 روسیه 325

قزاقستان325

آلمان 350

فرانسه 350

 -

بریل630

آرژانتین 610

هند600

 -

برزیل 620

آرژانتین 630

کانادا 600

 دانلود
1401/10/10  350 

برزیل360

سایر مبادی 371

 325 370   -

630برزیل

آرژانتین590

برزیل650

آرژانتین 663

کانادا 640

امریکا 640

 دانلود
1401/09/01  365 

برزیل372

آرژانتین375

پاکستان 335

 350 408   -

595برزیل

آرژانتین590

برزیل715

آرژانتین 704

کانادا 712

امریکا 712

افریقای جنوبی 704

 دانلود
1401/05/22  375 

برزیل395

آرژانتین375

پاکستان 345

 365 400   -

560برزیل

آرژانتین550

برزیل746

کانادا 746

امریکا 736

افریقای جنوبی 725

 دانلود
1401/04/29  365 

برزیل380

آرژانتین380

 360 399   -

563برزیل

آرژانتین560

برزیل684

آرژانتین674

 دانلود
1401/03/25  335 

برزیل415

آرژانتین410

حوزه دریای سیاه 390

 355 425   -

548

آرژانتین545

برزیل732

آرژانتین723

 دانلود
1401/02/10  380 

برزیل425

آرژانتین398

حوزه دریای سیاه 390

 380 459  520 

برزیل569

آرژانتین567

 672

برزیل 725

آرژانتین716

 دانلود
1401/01/10  319 

برزیل405

آرژانتین403

دریای بالتیک و سایر مبادی400

320   459

برزیل595

آرژانتین575

 662  698 دانلود 
 1400/12/16 315 

برزیل372

آرژانتین365

330   -

برزیل 570

آرژانتین 560

 -  692  دانلود
1400/12/09  دریای خزر292 

اوکراین 316

برزیل 320

297  350   -

برزیل560

آرژانتین550

650  650  دانلود 
1400/11/25  دریای خزر 292 

اوکراین 316

برزیل 320

دریای خزر 295  321 

برزیل 545

آرژانتین 540

 - 637   دانلود
1400/11/10  دریای خزر  292 

اکراین   312

برزیل       318

دریای خزر   292  315  -

آرژانتین 430

برزیل    444

 550

 

550

 دانلود
1400/08/01 روسیه 286

اکراین روسیه از جنوب 310

برزیل 317

روسیه 274

دریای سیاه 300

برزیل 312

-

آرژانتین 430

برزیل 448

555 555 دانلود
1400/04/23 روسیه 274

برزیل 302

اوکراین294

روسیه 228

فرانسه 257

آلمان 251

 -

برزیل 466

آرژانتین 444

برزیل 563

آرژانتین 546

دانلود 
 1400/02/27 255

اوکراین 300

برزیل 319

235  273 - برزیل 484   - برزیل 576   دانلود
1400/02/08   255 290 235 264  - 464  - 563 دانلود