مهمترین رویدادها :
امتیاز دهید :

دانلودقیمت مصوب جهانی

تمامی قیمتها به یورو هستند.

تاریخ اجرا ذرت جو کنجاله سویا دانه سویا فایل

شمال

جنوب

شمال

جنوب

شمال

جنوب

شمال جنوب
   1403/03/13    روسیه-قزاقستان 210

برزیل - آرژانتین 240

پاکستان 205

رومانی، صربستان

ترکیه، مولداوی و اوکراین 240

 روسیه-قزاقستان 200

  آلمان-فرانسه 205

اروپا 200

  روسیه-قزاقستان 465  

برزیل-آرژانتین-ترکیه 475

هند 485

   روسیه-قزاقستان 495  برزیل-آرژانتین-ترکیه-روسیه -آمریکا-کانادا 510  دانلود
  1403/01/29   روسیه-قزاقستان 225

برزیل - آرژانتین 250

رومانی، صربستان

ترکیه، مولداوی و اوکراین 240

روسیه-قزاقستان 215
 آلمان-فرانسه 225  روسیه-قزاقستان 465

برزیل-آرژانتین-ترکیه 475

هند 485

  روسیه-قزاقستان 495
 برزیل-آرژانتین-ترکیه-روسیه -آمریکا-کانادا 510
دانلود 
 1402/12/23  روسیه-قزاقستان 255 

برزیل - آرژانتین 260

رومانی، صربستان

ترکیه، مولداوی و اوکراین 255

روسیه-قزاقستان 215
  آلمان-فرانسه 225   روسیه-قزاقستان 495

برزیل-آرژانتین 525

ترکیه-هند 535

 روسیه-قزاقستان 500  برزیل-آرژانتین-ترکیه-روسیه -آمریکا-کانادا 530
دانلود 
 1402/12/02  روسیه-قزاقستان 255

برزیل - آرژانتین 260

رومانی، صربستان

ترکیه، مولداوی و اوکراین 255

  روسیه-قزاقستان 210
 آلمان-فرانسه 220
 روسیه-قزاقستان 515

برزیل-آرژانتین  545

ترکیه-هند 555

روسیه-قزاقستان 510
برزیل-آرژانتین-ترکیه-روسیه -آمریکا-کانادا 540
 دانلود
 1402/11/18   روسیه-قزاقستان 270

برزیل - آرژانتین 275

رومانی، صربستان

ترکیه، مولداوی و اوکراین 275

  روسیه-قزاقستان 220
آلمان-فرانسه 230
 -

برزیل-آرژانتین  550

ترکیه-هند 560

 -

برزیل - آمریکا 510

آرژانتین 515

دانلود 
    1402/10/13  روسیه-قزاقستان 290

برزیل - آرژانتین 295

رومانی، صربستان

ترکیه، مولداوی و اوکراین295

  روسیه-قزاقستان 205    آلمان-فرانسه 210  -

برزیل-آرژانتین 560

ترکیه-هند 570

 -

    برزیل-آرژانتین 560

آمریکا 570

 دانلود
   1402/09/22   روسیه-قزاقستان 305

برزیل - آرژانتین 310

رومانی، صربستان

ترکیه، مولداوی و اوکراین 310

 روسیه-قزاقستان 205   آلمان-فرانسه 210
-

برزیل-آرژانتین 575

ترکیه-هند 590

 -    برزیل-آرژانتین-آمریکا 600 دانلود
  1402/09/15  روسیه-قزاقستان 305

برزیل - آرژانتین 315

رومانی، صربستان

ترکیه، مولداوی و اوکراین315

  روسیه-قزاقستان 205
 آلمان-فرانسه 210   -

برزیل-آرژانتین 580

ترکیه-هند 590

-
  برزیل-آرژانتین-آمریکا 600 دانلود 
 1402/08/16
 روسیه-قزاقستان 300

برزیل - آرژانتین 315

رومانی، صربستان

ترکیه، مولداوی و اوکراین315

 روسیه-قزاقستان 200  آلمان-فرانسه 210 -

برزیل-آرژانتین 585

ترکیه 595

هند 590

 -  برزیل-آرژانتین-آمریکا 600
 دانلود
 1402/07/03 روسیه-قزاقستان 290 

برزیل - آرژانتین 310

رومانی، صربستان

ترکیه، مولداوی و اوکراین 310

 روسیه-قزاقستان 200
  آلمان-فرانسه 210
-
برزیل-آرژانتین-ترکیه-روسیه-هند 585
 -  برزیل-آرژانتین-ترکیه-روسیه -آمریکا-کانادا  600
 دانلود
  1402/06/04   روسیه-قزاقستان 290  

برزیل - آرژانتین 310

رومانی، صربستان

ترکیه، مولداوی و اوکراین 310

 روسیه-قزاقستان 210   آلمان-فرانسه 220   -

برزیل 555

آرژانتین 560

هند 565

 برزیل-آرژانتین-آمریکا-کانادا 585   دانلود
 1402/05/10 روسیه 300

برزیل - آرژانتین 315

رومانی، صربستان

ترکیه، مولداوی و اوکراین 315

  روسیه-قزاقستان 220   آلمان-فرانسه 230  - برزیل-آرژانتین-هند 575   -  برزیل-آرژانتین-کانادا 605   دانلود
 1402/04/24  روسیه-قزاقستان250  

برزیل265

آرژانتین 270

رومانی، صربستان

ترکیه، مولداوی و اوکراین250

 روسیه-قزاقستان 200  آلمان-فرانسه 220

 برزیل 515

آرژانتین 520

هند 525

  برزیل-آرژانتین-آمریکا-کانادا 545

 

  دانلود

1402/02/28 

روسیه 305

برزیل - آرژانتین 330

رومانی، صربستان

ترکیه، مولداوی و اوکراین 300

روسیه-قزاقستان 270

آلمان-فرانسه 299 -  

برزیل-آرژانتین 560

هند516

 -  برزیل-آرژانتین-کانادا 578 دانلود
 1401/11/26 روسیه 350 

برزیل355

آرژانتین352

رومانی، صربستان

ترکیه، مولداوی و اوکراین 350

 روسیه 325

قزاقستان325

آلمان 350

فرانسه 350

 -

برزیل630

آرژانتین 610

هند600

 -

برزیل 620

آرژانتین 630

کانادا 600

 دانلود
1401/10/10  350 

برزیل360

سایر مبادی 371

 325 370   -

630برزیل

آرژانتین590

برزیل650

آرژانتین 663

کانادا 640

امریکا 640

 دانلود
1401/09/01  365 

برزیل372

آرژانتین375

پاکستان 335

 350 408   -

595برزیل

آرژانتین590

برزیل715

آرژانتین 704

کانادا 712

امریکا 712

افریقای جنوبی 704

 دانلود
1401/05/22  375 

برزیل395

آرژانتین375

پاکستان 345

 365 400   -

560برزیل

آرژانتین550

برزیل746

کانادا 746

امریکا 736

افریقای جنوبی 725

 دانلود
1401/04/29  365 

برزیل380

آرژانتین380

 360 399   -

563برزیل

آرژانتین560

برزیل684

آرژانتین674

 دانلود
1401/03/25  335 

برزیل415

آرژانتین410

حوزه دریای سیاه 390

 355 425   -

548

آرژانتین545

برزیل732

آرژانتین723

 دانلود
1401/02/10  380 

برزیل425

آرژانتین398

حوزه دریای سیاه 390

 380 459  520 

برزیل569

آرژانتین567

 672

برزیل 725

آرژانتین716

 دانلود
1401/01/10  319 

برزیل405

آرژانتین403

دریای بالتیک و سایر مبادی400

320   459

برزیل595

آرژانتین575

 662  698 دانلود 
 1400/12/16 315 

برزیل372

آرژانتین365

330   -

برزیل 570

آرژانتین 560

 -  692  دانلود
1400/12/09  دریای خزر292 

اوکراین 316

برزیل 320

297  350   -

برزیل560

آرژانتین550

650  650  دانلود 
1400/11/25  دریای خزر 292 

اوکراین 316

برزیل 320

دریای خزر 295  321 

برزیل 545

آرژانتین 540

 - 637   دانلود
1400/11/10  دریای خزر  292 

اکراین   312

برزیل       318

دریای خزر   292  315  -

آرژانتین 430

برزیل    444

 550

 

550

 دانلود
1400/08/01 روسیه 286

اکراین روسیه از جنوب 310

برزیل 317

روسیه 274

دریای سیاه 300

برزیل 312

-

آرژانتین 430

برزیل 448

555 555 دانلود
1400/04/23 روسیه 274

برزیل 302

اوکراین294

روسیه 228

فرانسه 257

آلمان 251

 -

برزیل 466

آرژانتین 444

برزیل 563

آرژانتین 546

دانلود 
 1400/02/27 255

اوکراین 300

برزیل 319

235  273 - برزیل 484   - برزیل 576   دانلود
1400/02/08   255 290 235 264  - 464  - 563 دانلود