کاهش 18 درصدی واردات نهاده های دامی در بهمن ماه 1401

تا پایان بهمن ماه 1401؛ 13 میلیون و 137هزار و 967 تن نهاده دامی (ذرت، جو و کنجاله سویا) وارد کشور شده است.

۱۴۰۱/۱۲/۱۳

کاهش 17 درصدی واردات نهاده های دامی در دی ماه 1401

تا پایان دی ماه 1401؛ 12 میلیون و 91 هزار و 113 تن نهاده دامی (ذرت، جو و کنجاله سویا) وارد کشور شده است.

۱۴۰۱/۱۱/۱۷

کاهش 12 درصدی ارزش واردات نهاده های دامی در آذر 1401

تا پایان آذر ماه 1401؛ 9 میلیون و 911 هزار و 426 تن نهاده دامی (ذرت، جو و کنجاله سویا) وارد کشور شده است.

۱۴۰۱/۱۱/۰۴

کاهش 31 درصدی واردات نهاده های دامی در آبان ماه 1401

تا پایان آبان ماه 1401؛ 8 میلیون و 297 هزار و 517 تن نهاده دامی (ذرت، جو و کنجاله سویا) وارد کشور شده است.

۱۴۰۱/۱۱/۰۴

در مهر ماه 1401 صورت گرفت؛

کاهش 29 درصدی ارزش واردات نهاده های دامی

تا پایان مهر ماه 1401؛ 6میلیون و 405 هزار و 794 تن نهاده دامی (ذرت، جو و کنجاله سویا) وارد کشور شده است.

۱۴۰۱/۱۱/۰۴

کاهش 47 درصدی واردات نهاده های دامی در شهریور 1401

تا پایان شهریور ماه 1401؛ 5 میلیون و 126 تن نهاده دامی (ذرت، جو و کنجاله سویا) وارد کشور شده است.

۱۴۰۱/۱۱/۰۴

در مرداد ماه 1401؛

کاهش ارزشی نهاده های دامی به 21 درصد رسید

تا پایان مرداد ماه 1401؛ چهار میلیون و 551 هزار و 674 تن نهاده دامی (ذرت، جو و کنجاله سویا) وارد کشور شده است.

۱۴۰۱/۱۱/۰۴

در تیر ماه 1401 صورت گرفت؛

کاهش 43 درصدی واردات نهاده های دامی

تا پایان تیرماه 1401؛ سه میلیون و 639 هزار و 631 تن نهاده دامی (ذرت، جو و کنجاله سویا) وارد کشور شده است.

۱۴۰۱/۱۱/۰۴

کاهش 33 درصدی واردات نهاده های دامی در خرداد 1401 ​

تا پایان خرداد ماه 1401؛ دو میلیون و 664 هزار و 623 تن نهاده دامی (ذرت، جو و کنجاله سویا) وارد کشور شده است.

۱۴۰۱/۱۱/۰۴

در اردیبهشت ماه 1401؛

کاهش ارزش واردات نهاده های دامی به 16 درصد رسید

تا پایان اردیبهشت ماه 1401؛ یک میلیون و 578 هزار و 628 تن نهاده دامی (ذرت، جو و کنجاله سویا) وارد کشور شده است.

۱۴۰۱/۱۱/۰۴