در فروردین 1401؛

رشد وزنی واردات نهاده های دامی متوقف شد

در پایان فروردبن ماه سال 1401؛ 598 هزار و262 تن نهاده دامی (ذرت، جو و کنجاله سویا) وارد کشور شده است.

۱۴۰۱/۰۳/۰۲

در اسفند 1400 محقق شد

رشد 47 درصدی ارزش واردات نهاده های دامی

در پایان اسفند ماه سال 1400؛ 17 میلیون و617 هزار و 509 تن نهاده دامی (ذرت، جو و کنجاله سویا) وارد کشور شده است.

۱۴۰۱/۰۳/۰۲

در بهمن ماه 1400 ؛

رشد ارزشی واردات نهاده دامی به 55 درصد رسید

​تا پایان بهمن ماه سال 1400؛ 15 میلیون و 957 هزار و 477 تن نهاده دامی (ذرت، جو و کنجاله سویا) وارد کشور شده است.

۱۴۰۰/۱۲/۱۶

در دی ماه 1400 ؛

رشد وزنی واردات نهاده دامی به 10 درصد رسید

تا پایان دی ماه سال 1400؛ 14 میلیون و 546 هزار و 426 تن نهاده دامی (ذرت، جو و کنجاله سویا) وارد کشور شده است.

۱۴۰۰/۱۱/۲۵

در آذر ماه 1400 ؛

رشد ارزشی واردات نهاده دامی به 64 درصد رسید

تا پایان آذر ماه سال 1400؛ 13 میلیون و 371 هزار و 92 تن نهاده دامی (ذرت، جو و کنجاله سویا) وارد کشور شده است.

۱۴۰۰/۱۱/۲۵

واردات بیش از 12 میلیون تن نهاده دامی در آبان 1400

تا پایان آبان ماه سال 1400؛ 12 میلیون و 91 هزار و 769 تن نهاده دامی (ذرت، جو و کنجاله سویا) وارد کشور شده است.

۱۴۰۰/۱۱/۲۵

مهر 1400 صورت گرفت؛

رشد 88 درصدی ارزش واردات نهاده دامی

تا پایان مهر ماه سال 1400؛ 10 میلیون و 926 هزار و 60 تن نهاده دامی (ذرت، جو و کنجاله سویا) وارد کشور شده است.

۱۴۰۰/۱۱/۲۵

واردات بیش از 9.3 میلیون تن نهاده دامی در شهریور 1400

تا پایان شهریور ماه سال 1400؛ 9 میلیون و 350 هزار و 770 تن نهاده دامی (ذرت، جو و کنجاله سویا) وارد کشور شده است.

۱۴۰۰/۱۱/۲۵

واردات بیش از 7 میلیون تن نهاده دامی در مرداد 1400

تا پایان مرداد ماه سال 1400؛ 7 میلیون و 69 هزار و 696 تن نهاده دامی (ذرت، جو و کنجاله سویا) وارد کشور شده است.

۱۴۰۰/۱۱/۲۵

تیر ماه 1400 محقق شد؛

رشد ارزشی واردات نهاده های دامی به 72 درصد رسید

تا پایان تیر ماه سال 1400؛ 6 میلیون و 370 هزار و 680 تن نهاده دامی (ذرت، جو و کنجاله سویا) وارد کشور شده است.

۱۴۰۰/۱۱/۲۵