کاهش وزنی واردات نهاده ها در مهر به 41 درصد رسید

تا پایان مهر ماه سال 1401؛ 6 میلیون و 405 هزار و 794 تن نهاده دامی (ذرت، جو و کنجاله سویا) وارد کشور شده است.

۱۴۰۱/۰۸/۱۷

کاهش وزنی واردات نهاده ها در شهریور به 47 درصد رسید

تا پایان شهریور ماه سال 1401؛ پنج میلیون و 126 تن نهاده دامی (ذرت، جو و کنجاله سویا) وارد کشور شده است.

۱۴۰۱/۰۷/۱۷

در مرداد 1401 ؛

کاهش ارزشی واردات نهاده های دامی به 21 درصد رسید

تا پایان مرداد ماه سال 1401؛ چهار میلیون و 551هزار و674 تن نهاده دامی (ذرت، جو و کنجاله سویا) وارد کشور شده است.

۱۴۰۱/۰۷/۰۴

در تیر ماه 1401 صورت گرفت؛

کاهش وزنی واردات نهاده های دامی به 43 درصد رسید

تا پایان تیر ماه سال 1401؛ سه میلیون و 639 هزار و631 تن نهاده دامی (ذرت، جو و کنجاله سویا) وارد کشور شده است.

۱۴۰۱/۰۷/۰۴

در خرداد 1401 صورت گرفت؛

کاهش 33 درصدی ارزش وزنی واردات نهاده های دامی

تا پایان خرداد ماه سال 1401؛ دو میلیون و 664 هزار و623 تن نهاده دامی (ذرت، جو و کنجاله سویا) وارد کشور شده است.

۱۴۰۱/۰۷/۰۴

در اردیبهشت 1401؛

کاهش وزنی واردات نهاده های دامی به 33 درصد رسید

تا پایان اردیبهشت ماه سال 1401؛ یک میلیون و 578 هزار و628 تن نهاده دامی (ذرت، جو و کنجاله سویا) وارد کشور شده است.

۱۴۰۱/۰۳/۲۸

در فروردین 1401؛

رشد وزنی واردات نهاده های دامی متوقف شد

در پایان فروردبن ماه سال 1401؛ 598 هزار و262 تن نهاده دامی (ذرت، جو و کنجاله سویا) وارد کشور شده است.

۱۴۰۱/۰۳/۰۲

در اسفند 1400 محقق شد

رشد 47 درصدی ارزش واردات نهاده های دامی

در پایان اسفند ماه سال 1400؛ 17 میلیون و617 هزار و 509 تن نهاده دامی (ذرت، جو و کنجاله سویا) وارد کشور شده است.

۱۴۰۱/۰۳/۰۲

در بهمن ماه 1400 ؛

رشد ارزشی واردات نهاده دامی به 55 درصد رسید

​تا پایان بهمن ماه سال 1400؛ 15 میلیون و 957 هزار و 477 تن نهاده دامی (ذرت، جو و کنجاله سویا) وارد کشور شده است.

۱۴۰۰/۱۲/۱۶

در دی ماه 1400 ؛

رشد وزنی واردات نهاده دامی به 10 درصد رسید

تا پایان دی ماه سال 1400؛ 14 میلیون و 546 هزار و 426 تن نهاده دامی (ذرت، جو و کنجاله سویا) وارد کشور شده است.

۱۴۰۰/۱۱/۲۵