مهمترین رویدادها :
امتیاز دهید :

شرایط و مدارک عضویت

1-نامه درخواست عضویت

2-تصویر اساسنامه شرکت متقاضی

3-تصویر روزنامه رسمی آخرین تغییرات و آگهی تاسیس

4-تصویر کارت بازرگانی دارای اعتبار

5-تصویر پروانه ورود گمرکی قابل استعلام از گمرک

6-کلیه اوراق بایستی دارای امضاء مجاز و ممهور به مهر شرکت متقاضی باشند