مهمترین رویدادها :
مهندس ابوالحسن خلیلی

مهندس ابوالحسن خلیلی

رئیس هیئت مدیره
دکتر محمد علی ضیغمی

دکتر محمد علی ضیغمی

نایب رئیس هیئت مدیره
مهندس محمد مهدی نهاوندی

مهندس محمد مهدی نهاوندی

عضو هیئت مدیره
مهندس داوود رنگی

مهندس داوود رنگی

عضو هیئت مدیره
مهندس سید جلال طیباً طیبا

مهندس سید جلال طیباً طیبا

عضو هیئت مدیره
مهندس حمیدرضا راستگو

مهندس حمیدرضا راستگو

بازرس اتحادیه