مهمترین رویدادها :

فرم مطالبات و مشکلات اعضاء

نام شرکت*
تکمیل کننده فرم*
تلفن مستقیم*
مجموع مطالبات از دولت و شرکتهای تابعه(ریال)*
برآورد خسارات متحمله ناشی از عدم پرداخت به موقع مطالبات(ریال)*
تعداد پروژه های متوقف شده بدلیل عدم تعدیل در قراردادها(تعداد)*
مجموع ارزش ریالی پروژه های متوقف شده(ریال)*
میزان ضمانت نامه های ضبط شده(ریال)*
میزان ضمانت نامه های در خطر ضبط شدن(ریال)*
میزان بیکاری ناشی از توقف پروژه ها(نفر)*
کد امنیتی
captcha